Ngày Nào Cũng Là Phật Đản

Vesak tháng tư kỷ niệm… ngàn năm trước,
Hai sáu bốn ba… con trụ cõi nào ?
Mãi đến giờ… chẳng hiểu cớ tại sao .
Rưng rưng lệ… nâng gàu ngang vai tắm Phật !

Từ vô thức nhận ra… chân lý thật.
Tượng hình… biểu trưng sức mạnh tâm linh !
Năm trăm lời thệ nguyện… Bồ tát Hộ Minh,
Thị hiện Ta Bà… chúng sinh Ngài cứu độ.

Bạch Đức Thế Tôn nhưng con không khổ…
Được làm người, nghe Chánh pháp mật miên….
Chung quanh con, thiện tri thức… luân phiên
Từ giáo thọ… đến đồng hành bạn lữ !

Dù kiếp này… thân phận tuy nhi nữ
Rất vui là phần triệu của Visakha****
Tín tâm, cúng dường, học Đạo tại gia.
Nhìn hình tượng nhớ Pháp thân… thanh thản,
Trong con…ngày nào cũng là Phật Đản !!!

*** Nữ thí chủ được mệnh danh con gái Đức Phật

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.