Bước Chậm…

Thầy thường dạy “Chớ làm ai thối chí”
Sách tấn người,… tích cực… mọi hướng đi.
Rèn giữ, kiên trì… thể hiện từ bi,
Hãy trân trọng mọi tâm lành ý thiện !

Thắng phục… được dục tham thường sai khiến,
Tỉnh giác từng giờ… mọi lúc, mọi nơi.
Học cho tới đích… đừng hiểu nửa vời
Nhuần nhuyễn lời dạy… như bò ăn cỏ !

Bước thật chậm… thành công hơn nhanh vó !
Điều Phật trao… phải nhiều năm… một bộ kinh
Liễu nghĩa câu nào… suy xét lại mình
Và hạnh phúc… một niềm vui khó tả !
Dù biển Pháp vẫn còn… mênh mông quá…..

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.