Phật Thuyết Kinh A Di Đà

A-di-đà kinh là bản rút ngắn của Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh. Đây là một trong ba bộ kinh quan trọng nhất của Tịnh Độ tông, lưu hành rộng rãi tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Kinh này trình bày phương pháp nhất tâm niệm danh hiệu A-di-đà và sẽ được A-di-đà tiếp độ về cõi Cực lạc lúc lâm chung (niệm Phật).

Kinh A Di Đà do đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về y và chánh báo của đức Phật A Di Đà nơi thế giới Cực lạc ở phương Tây, cách cõi Ta bà này mười muôn ức cõi Phật. Kinh cũng chỉ bày pháp môn niệm Phật để được vãng sanh về cõi Cực lạc của đức Phật A Di Đà. Theo vi.wikipedia.org

Phật Thuyết Kinh A Di Đà 1/2

Phật Thuyết Kinh A Di Đà 2/2

http://chuatulien.com

Sau đây HUYỀN THANH với bản dịch PHẬT Nói Kinh A DI ĐÀ có độ dày 13 trang và những hình ảnh minh hoạ từ http://www.bodetam.org

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.