Thông Bạch Kiến Lập Ấn Quang Đại Giới Đàn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÚC ĐẠI LỢI –TÂN TÂY LAN
Trung Tâm PhẬt Giáo Úc Châu – Chùa ẤN QUANG
159 Cairnlea Dr. Cairnlea VIC 3023 – Mob: 0431 692 354

THÔNG BẠCH
KIẾN LẬP ẤN QUANG ĐẠI GIỚI ĐÀN

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Để trợ duyên, sách tấn cho hàng hậu học có lòng khát ngưỡng giới pháp, chùa Ấn Quang sẽ kiến lập Tỳ ni Pháp tịch truyền thọ giới pháp: Sa di, Sa di ni, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Bồ tát Tại gia và Xuất gia, Tam qui, Ngũ giới.

Vào các ngày 18, 19 và 20 tháng 10 năm 2019
Nhằm ngày 20, 21 và 22 tháng 9 năm Kỷ Hợi
tại chùa Ấn Quang
159 Cairnlea Dr Cairnlea VIC 3023, Australia

Quí vị giới tử phát tâm cầu thọ giới pháp lưu ý những điều như sau:

1. Giới tử Sa di, Sa di ni
– Sáu giác quan (sáu căn) đầy đủ.
– Thông suốt các thời khóa tụng niệm.
– Phải có mạn y
– Giấy giới thiệu của Bổn sư Xuất gia hay Y chỉ A xà lê sư.
– Hai tấm hình 4x 6 (chụp mặt ngó thẳng)

2. Giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo ni
– Sáu giác quan (sáu căn) đầy đủ.
– Đủ hai mươi (20) tuổi và

* Tinh thần phải mẫn kiện
* Sức khoẻ bình thường
* Không có những chứng bệnh nan y, bất trị.

– Giới tử Tỳ kheo phải thọ Sa di ít nhất 2 năm
– Giới tử Tỳ kheo ni phải thọ Thức Xoa Ma Na Ni ít nhất 2 năm
– Giấy giới thiệu của Bổn sư Xuất gia hay Y chỉ A xà lê sư.
– Thông suốt các thời khoá tụng niệm, pháp tỳ ni, oai nghi ….
– Đầy đủ 3 y, bình bát và túi lọc nước
– Hai (2) tấm hình 4x 6 (chụp mặt ngó thẳng)

3. Giới tử Bồ Tát
a. Bồ tát giới xuất gia
– Các vị đã chánh thức thọ Tỳ kheo giới, Tỳ kheo ni giới
– Các vị hình đồng Sa di, Sa di ni, Thức xoa ma na ni

b. Bồ tát giới tại gia (Ưu bà tắc, Ưu bà di)
– Các vị đã thọ Tam quy, Ngũ giới đúng như pháp
– Các vị đã thọ Thập thiện giới
– Phải ăn chay được mỗi tháng 10 ngày và mỗi năm chay trường 3 tháng và chay tịnh trong các ngày Vía Phật, Bồ tát.

4. Giới tử Tam quy, ngũ giới
– Quý vị cầu thọ Tam quy, ngũ giới ăn chay mỗi tháng ít nhất 2 ngày và sau đó tăng ngày chay trong mỗi tháng.

5. Thể thức nhận và nộp hồ sơ
– Quý giới tử có thể nhận đơn qua website và facebook của Giáo Hội qua địa chỉ www.uvbca.org hoặc các chùa Quang Minh, Hoa Nghiêm, Tổ đình Phước Huệ.
– Quý Giới tử cầu thọ Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức xoa, Sa di, Sa di ni cần có giấy giới thiệu của Bổn sư hay Y Chỉ A xà lê sư và 2 tấm hình gởi về văn phòng Ban Kiến Đàn hoặc email: phuocvien1@hotmail.com trước ngày 01/10/2019.

6. Thời gian tập trung Đại Giới Đàn
– Địa điểm, thời gian tập trung: Giới tử thọ Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức xoa, Sa di, Sa di ni tập trung về chùa Ấn Quang lúc 9 giờ 30 sáng ngày thứ sáu 11/10/2019 (13/9 Kỷ Hợi) để điểm danh, nhận phù hiệu, học Nội quy…

Giới tử thọ Bồ Tát giới xuất gia và tại gia liên hệ các Tự, Viện để được hướng dẫn cụ thể.

Chư giới tử ở xa nên câu hội trước ngày và báo số chuyến bay hoặc xe bus ngày giờ đến để tiện việc sắp xếp.

Tất cả giới tử xuất gia, tại gia nên tác pháp sám hối ít nhất 2 tuần lễ trước ngày đăng đàn cầu thọ giới pháp.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc văn phòng Ban Kiến Đàn tại chùa Ấn Quang hoặc điện thoại 0431 692 354.

Kính nguyện Bồ Đề tâm quảng phát.

Nay thông bạch.

Pl. 2563 ngày 20/08/2019
TM. Ban Kiến Đàn.
Phó Ban

Thượng Tọa Thích Phước Tấn

Down load Mẫu đơn
Sa Di,
Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni,
Thúc Xoa,
Bồ Tát Giới Xuất Gia

Thông Báo Khóa Tu xuất gia ngắn hạn mùa hè năm 2019-2020

This entry was posted in Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.