Thiệp Mời Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu ( Chùa Ấn Quang )


Xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn

Phúc Nhân Phạm

This entry was posted in Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.