Tản Mạn Về Diệu Lực Của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Nhân ngày vía 29/9 âm lịch năm Kỷ Hợi nhằm ngày 27/10/2019 xin có vài dòng tản mạn về Diệu Lực của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Cách đây hai mươi mấy măm về trước, khi chưa bước vào ngôi nhà Phật Pháp… ( chưa quy y Tam Bảo ) không hiểu sao hai vị Phật tôi thường cầu nguyện và được sự linh ứng nhất là Đức Quán thế Âm Bồ Tát và Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, và đặc biệt trong 12 đại nguyện của Phật Dược Sư tôi chỉ thích đọc đi đọc lại nguyện thứ ba, thứ sáu, thứ bảy và thứ tám vì có lẽ lúc ấy tôi chỉ biết lo cho tấm thân làm người nữ và những bịnh tật đau nhức dai dẳng đeo đuổi mãi không thôi.

Kính mời các bạn đọc lại 12 đại nguyện của Ngài để thấy sự mê mờ vị kỷ của tôi… chỉ biết cho mình mà không hề biết đến tha nhân, và tha thứ cho sự tối tăm của tôi lúc ấy các bạn nhé.

Nguyện thứ nhất: Ta nguyện đời sau khi chứng dạo Chánh đẳng Chánh giác, thân ta có hào quang rực rỡ, soi suốt vô biên thế giới khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ 32 tướng đại trượng phu, cùng tám mươi tuỳ hình trang nghiêm như thân của Chư Như Lai.

Nguyện thứ hai: Ta nguyện đời sau, khi đặng Đạo Vô thượng bồ đề, thân ta như Ngọc Lưu Ly, trong ngoài sáng rỡ, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi, công đức cao vời vợi và an trú giữa từng lưới dệt bằng tia sáng, tỏ hơn vầng nhật nguyệt. Chúng sinh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang và tuỳ ý muốn đi đến chỗ nào để lập nghiệp cũng đều được cả.

Nguyện thứ ba: Ta nguyện đời sau, khi đặng Đạo Vô Thượng Bồ Đề, dùng trí huệ phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình, khiến ai nấy đều có đủ vật dụng, không để cho chung sinh phải cho sự thiếu thốn.

Nguyện thứ tư: Ta nguyện đời sau, khi đặng Đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu có chúng hữu tinh tu theo tà đạo, thì ta khiến họ quay về an trụ trong đạo Bồ đề hoặc có người tu theo hạnh Thanh văn, Độc giác thì ta cũng lấy phép Đại thừa mà dạy bảo cho họ.

Nguyện thứ năm: Ta nguyện đời sau, khi đặng Đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu có vô lượng, vô biên chúng hữu tình nào trong giáo pháp của ta, mà tu hành theo đạo thanh tịnh thì ta khiến cho tất cả đều giữ được giới pháp hoàn toàn đầy đủ cả tâm tụ tịnh giới. Giả sử có người nào bị tội huỷ phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh, khỏi sa vào đường ác.

Nguyện thứ sáu: Ta nguyện đời sau, khi chứng được Đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào thân hình hèn hạ, các căn không đủ, xấu xí, khờ khạo, tai điếc, mắt mù, nói năng ngọng nghịu, tay chân tật nguyền, cùi hủi, điên cuồng, bao nhiêu bệnh khổ ấy; mà khi nghe danh hiệu ta thì hết thảy đều được đầy đủ, đẹp đã, không còn một tật bệnh nào nữa.

Ngụy thứ bảy: Ta nguyện đời sau, khi chứng được Đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị những chứng bệnh hiểm nghèo, không ai cứu chữa, không nơi nương dựa, bà con ly tán, không nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ, mà hễ danh hiệu ta lọt vào tai thì tất Cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sum vầy, của cải sung túc, cho đến chứng được Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề.

Nguyện thứ tám: Ta nguyện đời sau, khi chứng được Đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu có những chúng nữ nhân nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân nữ làm cho buồn rầu, bực tức, sanh tâm nhàm chán, muốn bỏ thân ấy; mà hễ danh hiệu ta rồi thì được chuyển thân nữ thành nam, có đủ hình tướng trượng phu, cho đến chứng được Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề.

Nguyện thứ chín: Ta nguyện đời sau, khi chứng được Đạo Vô Thượng Bồ Đề, thì khiến cho chúng hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp, được giải thoát ra khỏi tất cả sự ràng buộc của ngoại đạo. Nếu có những kẻ sa vào rừng ác kiến, ta nhiếp dẫn họ trở về với chánh kiến và dần dần khiến họ tu theo đạo Bồ Tát Đặng mau chứng Chánh đẳng bồ đề.

Nguyện thứ mười: Ta nguyện đời sau, khi chứng được Đạo Vô Thượng Bồ Đề, thì khiến cho chúng hữu tình nào mà pháp luật nhà vua gia tội bị xiềng xích, đánh đập, hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã, thân tâm chịu những nỗi khổ, buồn rầu, bứt rứt, mà hễ nghe đến danh hiệu ta, thì nhờ sức oai thần phước đức của ta đều được giải thoát tất cả những nỗi ưu khổ ấy.

Nguyện thứ mười một: Ta nguyện đời sau, khi chứng được Đạo Vô Thượng Bồ Đề, thì khiến cho chúng hữu tình nào bị sự đói khát hoành hành, đến nỗi vì tạo miếng ăn mà phải sa vào nghiệp dữ, mà hễ nghe đến danh hiệu ta rồi chuyên niệm thọ trì thì trước hết ta dùng các món ăn uống ngon lạ ban bố cho thân họ được nó đủ và sau ta mới đem pháp vị nhiệm mầu liến lập cho họ cảnh giới an toàn.

Nguyện thứ mười hai: Ta nguyện đời sau, khi chứng được Đạo Vô Thượng Bồ Đề, thì khiến cho chúng hữu tình nào ghè ở đến nỗi không có áo che thân muỗi mòng cắn đốt, nóng lạnh dãi dầu, ngày đêm khổ bức; mà hễ nghe đến danh hiệu ta rồi chuyên niệm thọ trì thì ta khiến cho được như ý muốn; nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả bảo vật trang nghiêm, nào tràng hoa, phấn sáp bát ngát mùi thơ và trống nhạc cùng những điệu ca múa tuỳ tâm muốn thưởng thức món nào cũng được thỏa mãn.

Thế nhưng gần đây đọc trên trang mạng thì ngoài các bài kinh khẩn cầu đến Đức Phật Dược Sư chúng ta hãy còn nhiều phương pháp khác để chữa trị bịnh tật.

Mời các bạn cùng tôi lướt qua những gì Philip Conrau đã đề cập trong bài viết ” HÃY ĐẾN VỚI ĐỨC PHẬT ĐỂ CHỮA TRỊ BỊNH TẬT “ và đã được tác giả Hoàng Phong phiên dịch như sau:

• Ta có thể chữa bịnh bằng phương pháp Tứ Diệu Đế, hoặc theo Y khoa cổ truyền của Ấn Độ, hoặc phát huy lòng Từ Bi và Trí Tuệ, hoặc quán niệm các mantra theo Thần Kim Cương Tát Đoả, hoặc dùng khí lực trọ giúp như Taichi hay Yoga…

• Và các bạn ơi những quan niệm của tôi đã đần dần thay đổi khi tôi đọc được những điều dạy thật hay đã được đúc kết trong bài viết ấy rằng: ” Vô minh và những thứ ảo giác do nó tạo ra mới chính là những thứ cần phải chữa trị “. vì dù có khỏe mạnh đến đâu thì cuối cùng con người cũng sẽ Chết và con đường để chữa bịnh Vô minh dường như hết sức chông gai, vì Vô minh chỉ là KHÔNG BIẾT NHỮNG ĐIỀU CẦN PHẢI BIẾT nhưng đôi khi chính những người có học thức và tri thức vẫn là vô minh như thường vì chưa có được Tuệ giác.

Bước sang lãnh vực Phật học, phải chăng vô minh có từ vô thỉ nên không có nguyên nhân, nhưng vô minh lại là gốc rễ của sự tự đắc, sự đố kỵ, tính kiêu ngạo, của lòng từ bi một chiều do bị tình cảm sai khiến để theo đuổi một lý tưởng sai lầm… do vậy đừng ỷ lại vào Phật pháp để tự ngộ nhận những sự cầu nguyện là phương cách giữ gìn sức khỏe trong cuộc sống hoặc xem Phật giáo là một kỹ thuật luyện tập để đem lại sự thoải mái và càng phát huy bản ngã hơn thêm.

Đi sâu vào ý nghĩa thật sự của Cuộc sống thì vẻ đẹp muôn đời của vạn vật chính là thái độ sống, kinh nghiệm sống của chính ta khi ta đến với Chánh Pháp, tất cả đều nằm trong tâm ta và không nằm ở bất cứ một chân trời nào ( phương Đông có cõi tịnh Lưu Ly và Phương Tây có cõi Cực Lạc ) cho nên Tổ thường dạy ” Tâm bình thường là Đạo “ do vì tâm ta hay suy nghĩ và tập nhiễm theo các thói quen của ta ( tập khí ) và ta chỉ tiếp xúc được an lạc và giải thoát thật sự khi ta tiếp xúc được chính mình và vì vậy mà kinh Dược Sư cho rằng Phật thường trụ nằm ngay tại đương niệm ( từng niệm, từng niệm, giác sát, thanh lọc nơi tâm ) thì khi ấy câu thần chú ” Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật “ chính là phương thuốc vừa trong uống mà ngoài xoa.

Trong Phật giáo Tây Tạng, Đức Phật Dược Sư còn được gọi là Thần y vì Ngài đã xoa dịu và chữa lành mọi căn nguyên của đau khổ . Ngài TARTHANG TULKU có dạy như sau: ” Khi cảm xúc và thái độ vui mừng hay lạc quan đi qua từng phủ tạng và tuần hoàn khắp cả châu thân thì nguồn trí lực và nguồn sinh lục vật chất sẽ chuyển biến và cân bằng “.

Và như vây năng lượng chữa bịnh xuất hiện qua sức mạnh nội tại trong mỗi chúng ta, chúng ta có thể là ( người chữa bịnh – học chữa bịnh cho chính mình – giúp người khác lành bịnh ) qua tìm hiểu về căn nguyên sâu xa hơn là chỉ nhắm vào triệu chứng về mặt thể chẩt.

Kính xin kết thúc bằng vài câu thơ xưng tán Đức Phật Dược Sư với sự cảm nhiệm sức mạnh chữa bịnh của Ngài và chân lý siêu phàm của Phật pháp .

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

Con vẫn biết Dược Sư là… công dụng,
Lưu Ly thể tịnh, tánh giác gọi Quang.
Khơi đậy tâm con ” Thần Y ” đã tiềm tàng,
Chữa lành vết thương, đánh thức nguồn sinh lực !

Giúp con gột sạch tính chất tiêu cực,
Độc tố tối tăm, ảo tưởng bên trong.
Thiêu cháy khát vọng cho phép mở lòng,
Tiếp nhận từ Ngài… ánh hào quang tỏa !

Sự thuần khiết xoá tan mầu bản ngã …
Vạn vật đều có năng lượng chữa lành
Phương thuốc hiệu nghiệm… tri tuệ tinh anh
Chủ yếu tinh thần…, chính nơi xuất phát !

Huệ Hương

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.