Hình Ảnh Lễ Truy Điệu Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang

Hình ảnh buổi lễ do Cô Huệ Hiếu ghi hình lại – xin nhấn vào hình xem nguyên cỡ

href=”http://www.uvbcanz.org.au/images/16Nov2019/h71.JPG”>

Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.