Phật Thuyết Kinh Bát Quan Trai

Xin giới thiệu đến quý vị bài Phật Thuyết Kinh Bát Quan Trai do Đại Đức Thích Thiện Long dịch từ Hán Văn sang Việt Văn trong thời gian Thầy sinh hoạt Phật sự tại Chùa Phổ Quang Utah. Kinh này do Cư Sĩ Thư Cừ Kinh Thanh đời Tống dịch từ Phạn sang Hán.

Phật Thuyết Kinh Bát Quan Trai

Cư sĩ Thư Cừ Kinh Thanh đời Tống dịch từ Phạn sang Hán.

Đại Đức Thích Thiện Long dịch từ Hán sang Việt.

Từng nghe như vầy, một thuở nọ Bà-ca-bà ở tại vườn Kỳ Thọ Cấp-cô-độc thuộc nước Xá Vệ. Lúc bấy giờ đức Thế tôn nói với các vị Tỳ kheo rằng:

– Ta nay đang nói Bát quan trai của bậc Thánh. Hãy lắng nghe, lắng nghe! Khéo suy nghĩ. Ta nay đang nói.

– Dạ vâng, bạch Thế tôn!

Lúc ấy các vị Tỳ kheo theo thọ giáo với đức Phật. Đức Thế tôn dạy:

– Này các Tỳ kheo, nếu có người Nam hay người Nữ nào muốn biết Bát quan trai của bậc Thánh, thì nên vì họ mà nói rằng:

Như các bậc A-la-hán suốt đời không phạm vào sát sanh, cũng không khuyên bảo người khác sát sanh, không mang tâm oán hận, lòng thường hay hỗ thẹn, có tâm từ thương tất cả chúng sanh. Con tên họ là…vâng theo lời dạy của các bậc A-la-hán, từ nay trở về sau, dù sao chăng nữa cũng không phạm vào sát sanh, không mang tâm oán hận, lòng thường hay hỗ thẹn, có lòng từ thương tất cả chúng sanh.

Như các bậc A-la-hán suốt đời không phạm vào trộm cắp, luôn bố thí, cũng không khuyên bảo người khác trộm cắp, an vui ở chỗ thanh tịnh. Như vậy, con tên họ là…vì theo lời dạy của bậc A-la-hán, dù sao chăng nữa cũng không phạm vào trộm cắp, thường mang tâm bố thí, an vui ở chỗ thanh tịnh.

Như các bậc A-la-hán suốt đời không tập hạnh bất tịnh, thường tu phạm hạnh thanh tịnh, không ô nhiễm, sống vui an lạc. Như vậy, con tên họ là… vì theo lời dạy của bậc A-la-hán, từ nay trở về sau, không còn phạm vào dâm dục, thanh tịnh không ô nhiễm.

Như các bậc A-la-hán suốt đời không nói dối, thường nói lời ngay thẳng, rất tôn, rất quý, đó là các bậc tôn trưởng đáng kính trong cuộc đời. Như vậy, con tên họ là… vì theo lời dạy của bậc A-la-hán, từ nay trở về sau, không còn phạm vào nói dối, cũng không khuyên bảo người khác nói dối, thường nói lời ngay thẳng, làm bậc tôn trưởng chơn thật trong cuộc đời.

Như các bậc A-la-hán suốt đời không uống rượu. Như vậy, con tên họ là… vì theo lời dạy của bậc A-la-hán, từ nay trở về sau, dù sao chăng nữa cũng không phạm vào uống rượu, cũng không khuyên bảo người khác uống rượu.

Như các bậc A-la-hán suốt đời không phạm vào trai giới, ăn theo giờ. Như vậy, con tên họ là…nay một ngày một đêm, dù sao chăng nữa cũng không phạm vào trai giới, cũng không khuyên bảo người khác phạm vào trai giới, ăn theo giờ.

Như các bậc A-la-hán suốt đời không nằm giường cao tốt đẹp. Như vậy, con tên họ là…nay một ngày một đêm, không nằm gường cao tốt đẹp, cũng không khuyên bảo người khác nằm.

Như các bậc A-la-hán suốt đời không tập ca múa xướng hát, cũng không đeo đồ trang sức hay xoa ướp dầu thơm vào mình. Nay một ngày một đêm không tập ca múa xướng hát, cũng không đeo đồ trang sức hay xoa ướp dầu thơm vào mình.

Như vậy, đây là sự tu hành Bát quan trai của bậc Thánh. Công đức trong việc tu Bát quan trai này là không thể hạn lượng, chỉ có thể nói là phước rất nhiều, công đức rất nhiều và phước báo rất nhiều. Vì thế, những phước đức đó là không thể tính đếm hết được. Này các vị Tỳ kheo, ví như nước của năm dòng sông lớn đều đổ về một mối, đó gọi là Hằng Già Diêu Bà Noa Tân Đầu A Chỉ Gia Bà Đề Ma Khí. Nước nơi dòng sông ấy là không thể hạn lượng. Có thể nói bao nhiêu nước cho đủ? Có rất nhiều nước ở trong bình, có rất nhiều nước ở ngàn bình hay trăm ngàn bình. Như thế, phước đức Bát quan trai của bậc Thánh là không thể tính kể, chỉ có thể nói rằng, có rất nhiều phước, có rất nhiều công đức, có rất nhiều kết quả tốt đẹp. Phước đức to lớn này không gì có thể sánh bằng. Lúc bấy giờ các vị Tỳ kheo nghe Phật dạy như vậy đều rất hoan hỷ phụng hành.

Tác giả bài viết: ĐĐ. Thích Thiện Long

Nguồn tin: Chùa Hải Quang

This entry was posted in Phật Giáo. Bookmark the permalink.