Một Kiếp Không Tu Ngàn Kiếp Hận

Một Kiếp Không Tu Ngàn Kiếp Hận là bài pháp thoại video do Thầy THÍCH TRÍ HUỆ giảng … rất hay… vì đã được kiếp người mà không tu, không thọ trì tam quy giữ gìn ngũ giới sẽ mắc đọa xuống các cảnh giới thấp để trả nghiệp có thể đến ngàn kiếp mới xong …

Thích Trí Huệ

http://www.phatam.com/video/thich-tri-hue

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.