Sáu Chữ Hồng Danh…. Diệu Phương Tiện Lực !

Nhân ngày kỷ niệm lễ vía Đức Phật A Di Đà ( mùng 17 tháng 11 âm lịch năm Kỷ Hợi – Nhằm ngày 12/12/2019 )

Diệt Tham, Sân, Si chính là tạo… Phước
Bản tánh thiện căn hiển lộ sáng ngời
Tiêu tai khỏi nạn khó nghĩ… tuyệt vời
Cảm ứng đạo giao… dung thông vô ngại !

Trong gia tài Đức Như Lai trao lại….
Viên Ngọc minh châu ” Tự tánh Di Đà “,
Cõi Tịnh Độ nào tìm kiếm đâu xa ?
Sáu chữ hồng danh… diệu phương tiện lực !

Nhớ câu ” Vạn người tu, vạn người khứ tức ” ( thì )
Một câu niệm Phật, buông xuống vạn duyên,
Kiên trì lâu dài… phát triển tự nhiên !
Tín, Nguyện, Hạnh thiết tha… vãng sanh thành tựu.

Ta Bà, Cực Lạc ! Chân không Diệu Hữu ….

Nam mô A Di Đà Phật

Huệ Hương

___________________

 

Namo (नमो) Amitàbha (अमित) Buddha (बुद्ध)(Nam mô A Di Đà Phật)

Sáu chữ Hồng Danh, dùng làm… lệ thước
Nhắc nhử ta Tâm Bổn Thiện con người
Vào ra duyên nghiệp gắng mau… chuyển rời
Quy phụng mạng, cứu độ Ngã… vô ngại

Giác ngộ Vô Lượng KHÔNG… sinh tự tại
Khổ Vô Minh ắt tự tánh tránh xa
Ngọc minh châu đã sẵn ở trong ta
Tịnh Quán căn hiển lộ qua bỉ cực

Nam Mô A Di Đà Phật niệm lực
Nhất nhất giây hành xử quán cơ duyên
Buông Sân, Si, Tham luyến ngộ lời khuyên
Đây Cực Lạc, chờ chi xa Hằng cữu

Thiền Tịnh Mật Nguyên Thủy phương tiện tựu…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.