Nhất Tâm Niệm Phât – Thiết Tha Niệm Phât

NHẤT TÂM NIỆM PHẬT

Biết được hạ căn … mới về Chùa,
Ngày ngày gắng kịp chứ không đua.
Hồng danh sáu chữ luôn niệm niệm
Khinh an tự tại dễ gì mua ?

Tu là phủi bớt bụi trần nhiễm,
Như mỗi ngày thưởng quét lá chùa,
Tai nghe rõ tiếng vừa lần chuỗi
Nhất tâm nên vọng tưởng chào thua !

Huệ Hương

________________________

THIẾT THA NIỆM PHẬT

Có duyên lạc đến vào chùa
Người hiền tâm tốt nên ùa theo nha
Thiết tha cứ niệm man miên
Hổng danh sáu chữ Phât liền rước ta

Niệm cho rõ tiếng thật hay
Tai nghe miệng niệm hằng ngày nhất tâm
Lo tu bỏ bớt nhiễm trần
Tự mình tự cứu huyễn thân kiếp này

Viên Như

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.