Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 5 Kim Cang Thân

HT Thích Phước Tấn29.04.2020

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.