Ngưỡng Nguyện Đến Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Như bao người học Phật:
Mơ ước dặt chân trên thuyền Bát Nhã
Tí tuệ siêu việt hoàn hảo bao la,
Nào kinh Lăng Nghiêm, Duy Ma Cật, Pháp Hoa.
Đấy biểu tượng Ngài trong mọi pháp hội !

Từ lâu mỗi sáng:
Noi gương Đức Đạt Lai Lạt Ma ca ngợi
Phát Bồ đề tâm trì tụng Đà La Ni,
Thẩm sâu diệu pháp quả Bất Tư Nghì
Kính mạn phép sẻ chia cùng đạo hữu.

Thế giới Phật, Bồ Tát nhiều như Tinh Tú
Kiếp vị lai ta sẽ có mặt một lần
Nhờ thức phân biệt chuyển hoá nghiêm thân.
Công đức tụng trì đa la ni Bồ Tát
ÔM AH RA PA TSA NA DHIH

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.