Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 22c Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương Bồ Tát

ĐĐ Thích Hoằng Viên

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.