Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 20h Phạm Hạnh

Phần nói chuyện của Thầy Trụ Trì Thích Phước Tấn sau Phẩm 20 (h)

TT Thích Phước Tấn

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.