Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 23d – Sư Tử Hống Bồ Tát

TT Thích Phước Tấn

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.