Măc, Nhiêu, Nhẫn, Hưu – Thôi Kệ – Căn Cơ Thấp Khó Mặc Kệ…

Măc, nhiêu, nhẫn, hưu

Mặc, mặc, mặc,
Vô hạn thần tiên tòng thử đắc
Nhiêu, nhiêu, nhiêu,
Thiên tai đại họa nhất tề tiêu.
Nhẫn, nhẫn, nhẫn,
Trái chủ oan gia tòng thử tận
Hưu, hưu, hưu
Cái thế công danh bất tự do

( Minh Tâm Bửu Giám )

___________________

Phỏng dịch:

Lặng thinh, thinh lặng, làm thinh
Thênh thang trời đất mặc tình thần tiên
Kệ đời, mặc kệ, phớt đời,
Muôn ngàn tai họa cũng rời bay xa
Tu tâm, nhẫn nhịn, an hòa,
Nợ nần, ngang trái nhạt nhòa nước trôi.
Thôi thì bỏ mặc chuyện đời,
Danh vang tiếng nổi mấy người tự do

Bùi Ngọc Lan

___________________

Thôi kệ

Thôi kệ, mặc,
Thênh thang sống cảnh thần tiên đắc
Kệ bao nhiêu,
Ngàn tai ương hoạn họa đều tiêu
Sống luôn nhẫn
Trăm cay ngàn đắng thảy đều tận
Mọi việc hưu
Xa danh lợi sống đời tự do

Điểm Lê – Sáng mùa đông 09/03/2020

___________________

Thôi Kệ

Rất muốn Kệ… mặc.
Buông được nhẹ thân.
Nói như vậy…
Làm sao Kệ được ?!!

Nhẫn ??? như đá đè cỏ !!!
Đá lăn đi cỏ mọc nhanh hơn
Chỉ tạm thôi…
Bỏ mặc sự đời…

Muốn hưu… sao làm được ???
Hưu cách tối thượng…
Sẽ được…
Hành Thâm : Như Huyễn Tam Ma Đề.
Mới đạt : Mặc Kệ… Nó

Mới tin Bát Nhã.
Thị Đại Thần Chú
Thị Đại Mình Chú.
Thị Vô Thượng Chú ……

Viên An

___________________

Căn Cơ Thấp Khó Mặc Kệ !

Mặc ai, mặc !
Chưa Bồ Tát còn trụ còn đắc
Không… Kệ được
Tuỳ duyên bất biến mọi hệ phược,
Khó nhất… Nhẫn
Phải cam tâm nhìn soi thân phận,
Hưu nào dễ !
Tài, Thời, Địa đừng tệ mới yên.

Biết phận mình chưa thể an nhiên
Còn phàm phu dám đâu mặc kệ !

Huệ Hương

___________________

Mặc… khen, chê, chấp…: bực ta
Mua thêm rắc rối, phiền hà: nhọc thân
Bao nhiêu nhiễu sự… có nhân
Kiên tâm không hứng… qủa sân, nhận… điều

Lặng câm thượng sách… dùng chiêu
Nhẫn suy… hơn, thiệt lợi nhiều: trống vang…
Cuộc đời nhanh thoảng kê vàng
Mặc… công danh bước, an nhàn nghỉ hưu

Nhân tình, thế thái phân ưu
Mặc… nhiêu đều… huyễn chủ mưu… tâm mình
Kệ thôi… sinh sự… sự sinh…
Mặc nhiêu !!! nhiễu, nhẫn… hưu binh… đắc thành

Từ, Bi, Hỷ, Xã nguyện… hành

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.