Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Phần 2 – Phẩm Xuất Ly Đà La Ni Thứ Hai

PHẦN 2 PHÁP HỘI VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM – PHẨM XUẤT LY ĐÀ LA NI THỨ HAI (A)

TT Thích Phước Tấn

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.