Trên 100,000 Khẩu Trang được Phân Phối Toàn Thể Người Dân Victoria

Kính Thưa quí vị đồng hương,

Qua lời kêu gọi của Thượng tọa Thích Phước Tấn Chùa Quang Minh từ tháng 3/2020. Hằng trăm nhà hảo tâm đại diện cho công đồng Việt Nam đến chùa Quang Minh cũng như đến thẳng đến bịnh viện. Trên 200,000 dollars gồm 120.000 khẩu trang, 50,000 bao tay, 5,000 mặt nạ, 2,000 áo chòang và 3,000 dollars và hằng trăm phần ăn trưa đã và đang hiến tặng cho các bịnh viện miền tây Melbourne

Khi đợt đại dịch bùng phát lần 2, chúng tôi kêu gọi lần 2 hiến tặng mask cho Melbourne, hiện chúng tôi biết các đồng hương trong Melbourne đang tiến hành may khỏang 25,000 cái và đang phát cho tất cả đồng bào đang cần khắp tiểu ban.

Riêng các đồng hương các tiểu ban khác và tại Việt Nam cũng đã gởi về Melbourne 40,000 khẩu trang vãi và phẩu thuật, và theo danh sách bên dưới đã phân phát hoàn tất cho toàn thể các hội đoàn, chùa, nhà thờ trong 24 giờ qua.

Xin chân thành cảm ơn các quí thiện nguyện viên đã tích cực làm trong 2 ngày qua.

Vào tuần nầy sẽ có thêm 40,000 phẩu trang sẽ về tiếp chúng tôi sẽ phân phối đợt 2 ( sẽ có thông báo khi masks vê ).

Xin quí vị đăng ký trước chúng tôi sẽ sắp xếp phân phối tại chùa Quang Minh.

Trước mắt chúng tôi xin quí vị các hội đoàn nào cần xin quí vị cho bíết danh sách đển chúng tôi tiện viêc sắp xếp phân phối cho hợp lý qua địa chị email hoặc điện thọai chùa Quang Minh 93125729.

Bác sĩ Nhân: 0411505948.


Xin cám ơn quí vị.
Bác sĩ Phạm Phúc Nhân.


Dear Friends,

Through the appeal of Venerable Thich Phuoc Tan of Quang Minh’s temple in March, hundreds of benefactors representing the Vietnamese community came to Quang Minh pagoda as well as straight to the hospital.have donated 200,000 dollars including 120,000 masks, 50,000 gloves, 5,000 masks, 2,000 operating gowns, and 3,000 dollars and hundreds of lunches have been donated to western Melbourne hospitals.

When the second pandemic has broken out,in Melbourne we called for a second donation of a mask to all community, we now know that our compatriots in Melbourne are carrying out about 25,000 reused sewing masks and are distributing to all the people in need throughout the subcommittee in Melbourne…

Particularly compatriots in other subcommittees and in Vietnam also sent 40,000 masks and surgery to Melbourne, and according to the list below, has been distributed to all unions, pagodas and churches in the last 24 hours.

Sincerely thank the volunteers who have actively worked in the past 2 days.

This week, there will be an additional 40,000 masks from Vietnam , we will be distributing the second log (there will be announcements when we get them).

Please register in advance and we will arrange for distribution at Quang Minh Pagoda.

First of all, we would like to ask your need to put on the waiting list so that we can arrange for a reasonable distribution by email address or phone number of Quang Minh pagoda 93125729.

Doctor Nhan: 0411505948.

Thanks.
Kind regards,
Doctor Pham Phuc Nhan.


Kính thưa quí vị,

Qua thời kêu gọi Mask cho Melbourne chúng tôi xin tường trình cho tất cả quí vị kết quả như sau, xin tri ơn sự đóng góp chân thành quí các mạnh thường quân:

Ladies and Gentlemen,
After calling Mask for Melbourne we would like to report to you all the following results:
Thank you for your sincere contribution to the sponsors:

1/ Gia đình Anh Cử , Chị Hoa ,Cháu Ngoc: 20,000 masks trong số 50,000 masks.
2/ Thầy Hoằng Kiện và nhóm phật tử Việt nam: 19,000 masks trong số 30,000 masks.
3/ Bác sĩ Nhân – Thư: 3,000 dollars.
4/ Chị Hoang Phương Thảo: 3,000 dollars.
5/ Chi Lâm Minh Hoa: 6,000 dollars.
6/ Nhóm Chị Kim Thanh: 3,000 dollars.
7/ Nhóm Chị Huỳnh Phượng: 25,000 masks.
8/ Chị Cao Thị Mỹ: 10,000 masks.
9/ Lê Ngọc Điệp: 200 dollars
10/Nhóm Nguyễn Hương, Rose Hùynh, Rose Huỳnh, Thúy Trần, Nichau: 2,500 mask 11/ Rất nhiều vị ẩn danh

Chúng tôi đã i phân phối trong đợt 1 và chúng tội được các quí vị Book trước như sau:

1/ Ông Trương Lợi 2,000 masks.
2/ Thiên Giang 1,000 masks.
3/ Chùa Phước Huệ 1,000 masksvà 20 facial shields.
4/ Thiên Giang 1,000 masks.
5/ Hội Golf Victoria 3,000 masks.
6/ Phượng Vĩ 5,000 masks.
7/ Chi Vân anh Tài 1,000 masks.
8/ Văn phòng các bác sĩ 2,000 masks
9/ Nguyen Nhung 1,000 masks.
10/ Các Hôi đòan Chùa, nhà Thờ 20,000 masks

This entry was posted in Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.