Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Quyển 3 – Phần 12 Như Lai Bất Tư Nghị Tánh(e)

TT Thích Phước Tấn

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.