Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Quyển 3 – Phần 12 Phẩm Bát Nhã Ba La Mật(b)

TT Thích Phước Tấn

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.