Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Quyển 4 – Phần 16 Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiệt – Phẩm 25 (c)

TT Thích Phước Tấn

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.