Chứng Đạo Ca Áng Thơ Bất Hủ Của Người Chứng Đạo

Ai từng đọc áng thơ hùng tráng bất hủ?
Từ “ NHẤT TÚC GIÁC “ Huyền Giác Thiền Sư
Tính theo thế hệ … Tổ thứ ba tư (34)
Một trong bốn ba đệ tử đắc pháp Lục Tổ !!!

Trước khi đến Tào Khê, kinh Duy Ma tỏ ngộ,
Tự mình hành trì thiền quán bốn oai nghi.
Lại thêm chỉ quán tinh thông khó ai bì,
Ngoài Chứng Đạo Ca còn Thiền Tông ngộ tu viên chỉ !

Tổ ấn chứng qua “ Phân biệt cũng không phải ý “
Sau những lời đối đáp “ Thể tức Vô sanh “!
“ Vốn tự không động thì đâu có nhanh!”
Bốn chín năm, Vô Tương Đại Sư người người thương tiếc,

Vô sanh nhẫn, từ tâm nhẫn liễu tri thấu triệt !!!!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.