Hương Bối Ngàn Xưa !

Đọc Bích Nham Lục :
“ Nhất thiết sắc thị tức Phật sắc,
Nhất thiết thanh thị tức Phật thanh ”
Người giác ngộ … ngôn ngữ giả danh,
Bước đầu vào Đạo … nương phương tiện !

Học Tổ Sư Thiền :
Đơn Hà, Bàng Uẩn cùng trúng tuyển,
Thi đậu làm Phật nhờ Tâm KHÔNG
Thiêu mộc Phật, của cải xuống sông,
Nguyên lý tối thượng – Đồng nhất THỂ !!

Nghiệm đường tu :
Điều phục Tâm … xưa nay không dễ !
Căn, cảnh khéo tránh … chúng tri âm.
Ba cõi sáu đường chẳng ngoài Tâm
Tánh Phật …bản chất chung vạn Pháp !!!


Hương bối ngàn xưa … bao giờ lãnh nạp ??

Huệ Hương – 14/11/2020

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.