Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Quyển 5 – Phần 17 Pháp Hội Phú Lâu Na Phẩm Thứ 7,8 – Pháp Hội Hộ Quốc ̣(a)


TT Thích Phước Tấn

Comments are closed.