Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Quyển 5 – Phần 17 Pháp Hội Phú Lâu Na Phẩm Thứ 7,8 – Pháp Hội Hộ Quốc ̣(a)

TT Thích Phước Tấn

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.