Một Mũi Tên Trí Tuệ Bắn Được Bầy Vô Minh!


Nhiều tích truyện kể :
“ PHÓNG HẠ ĐỒ ĐAO, LẬP ĐỊA THÀNH PHẬT ”
Thiền Sư Huệ Tạng nguyên nghề nghiệp thợ săn
Liễu ngộ lời khai thị từ Mã Tổ… ăn năn
Bẻ gãy cung tên… lạy Thầy xin cạo tóc!

Ngày đêm hạ thủ công phu tiến nhanh cấp tốc.
Chỉ thời gian ngắn nhờ pháp chăn trâu…
Mười một điều Như Lai dạy… quá thâm sâu,
Tứ Diệu Đế, quán Thân, Thọ, Tâm, Pháp, lục căn thu thúc !!!

Phương tiện cung tên… thượng đường giáo hoá nghiêm túc
Hành trạng Ngài đơn giản nhưng thành công,
Đã biết được bản tâm tương tự hư không
Ngài Tùng Thẩm “ vết nứt hư không cần phải vá
Những giai thoại Thiền giúp nhìn lại bản ngã !

Vọng tưởng, mạn, nghi luẩn quẩn trong đầu
Bao giờ buông xả… hiện lý nhiệm mầu
Tánh, Tướng viên dung lo chi Tiệm, Đốn ?
Kính nghiệm cổ kim… ban tư lương làm vốn ! !!!

Huệ Hương

Comments are closed.