Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q7 – P 44 Pháp Hội Bửu Lương (c) – P 45 Pháp Hội Vô Tận Huệ Bồ Tát


TT Thích Phước Tấn

Comments are closed.