Người Nhận Thức Được Pháp Nhân Duyên, Mới Có Thể Nhận Thức Được Phật Pháp

Đại Trí Xá Lợi Phất,
Người nước Ma Kiệt Đà, miền Nam Ấn.
Thông minh xuất chúng từ trong bào thai,
CÂU HY LA, cậu … biện luận gia lỗi lạc cũng phục tài
Phải ẩn tu học xong18 bộ kinh Vệ Đà … Trường Trảo

Xuất thân Bà La Môn, nhân duyên … Vào của Đạo
Khi nhìn Thầy Mã Thắng, trang nghiêm oai nghi
Đạo Sư Ngài là ai? Dạy đạo lý gì ?
Chứng Quả Tu Đà Hoàn ngay sau khi nghe khẩu khí:
Các pháp nhân duyên sinh
Cũng theo nhân duyên diệt
Nhân duyên sinh diệt này
Phật Đại sa-môn thuyết.

Giám đốc công trình Kỳ Viên, Kiến Trúc Sư kỳ vĩ
Đại trí, đại Tuệ, thần lực siêu quần
Ngàn vạn ngoại đạo tranh luận thất thần
Xứng danh Thủ Tọa trong hàng Đệ tử Phật

Trong Tăng đoàn nổi tiếng về hạnh Nhẫn như Đát
Bậc trưởng lão pháp lạc nhường chỗ ngủ ngoài sân
Khi đoàn du hoá chiếm cự thất … nhanh chân
Lại khoan dung rộng rãi khi bị phỉ báng !

Gần 80 tuổi tâm bình đẳng, lòng đại quảng!
Phật mượn tên Ngài … các kinh đến đạo tràng
Luôn chánh niệm tỉnh tọa trong định Kim Cang
Quỷ Già La hàm hại … rơi ngay vào địa ngục !

Xin Nhập Niết Bàn trước Phật về quê nhà thuyết phục
Mẹ già trăm tuổi … hết sợ hãi …vào Phật môn
Sẵn sàng xả bỏ thế gian tốt đẹp như con
Phật dạy :
” Xá Lợi Phất tuy không còn,
nhưng Chánh Pháp không hề mất ! ”

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.