Niềm Hy Vọng Cho Năm 2021 !

Đón chúa Xuân 2021 về trong hy vọng
Thành tâm chúc mọi người an lạc từ đây
Nguyện đem công đức tu tập hằng ngày
Trang nghiêm thanh tịnh hồi hướng về pháp giới !

Lạ thay ánh trăng tròn hiện diện chiếu soi tới,
Vài pháo hoa rực sáng cả bầu trời
Hy vọng rằng : ý đã đạt qua lời !
Chư Phật mười phương cùng hộ pháp tán thán !

Năm hai không một một trở lại thập phần tươi sáng !!!

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát !

Huệ Hương – 1/1/2021

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.