Thiền Công Án !


Thượng đường giảng dạy chư Tổ Sư.
Bao nhiêu công án … quả không dư !
Tiếc … trí vô sư chưa hiển lộ,
Chừng nào rốt ráo được chữ NHƯ ?
Giáo kinh, ngữ lục chưa niêm được !
Chưa hết phân vân … vốn phàm tư!
Khi nào vượt qua chỗ thấy biết
Kệ tụng 4 câu … ngộ THÁI HƯ !!!

Huệ Hương
______________________________________________

Mời xem một công án của vua Trần Thái Tông :

Cử: Thế Tôn khi sơ sinh, một tay chỉ trời một tay chỉ đất: “trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn”.

Niêm: Một đám bạch vân qua cửa động
Bao nhiêu chim chóc lạc đường về

Tụng:

Vì muốn giáng sinh cung Tịnh Phạn
Độ sinh nên phải lộ hành tung
Bảy bước chân đi, trời đất chỉ
Biết bao Phật tử táng gia phong.

Giải thích :

một công án gồm 3 phần ( CỬ – NIÊM – TỤNG )
Cử là đề tài lấy ra từ ngữ lục chư Tổ Sư Thiền
Niêm là suy nghĩ cốt lõi ( ngụ ý )của công án đó là gì
Tụng là lý giải và đã hội ( ngộ) nên làm kệ 4 câu )

Comments are closed.