Tụng Sám hối tự thân và bảy Tâm vượt bờ ( Có Chữ )


ĐĐ.Thích Trí Thoát
Quy Y Tam Bao – www.youtube.com

Comments are closed.