Tụng Sám Hối Nghiệp Phiền Não ( Có chữ )

ĐĐ.Thích Trí Thoát
Quy Y Tam Bao – www.youtube.com

This entry was posted in Kinh Pháp, Phật Giáo, Video. Bookmark the permalink.