Khoan Dung


Khoan dung lễ vật trên đời
Con đem biếu tặng cho người chung quanh

Vì con cũng đã lỗi lầm
Một đời sám hối ăn năn đó mà
Nên giờ cũng rất thật thà
Lạy xin Tổ Phật hãy tha cho người

Cho con được trọn nụ cười
Thênh thang lòng đó mà lười trách ai
Lỗi người đã vướng hôm nay
Là xưa con mắc ..thấy ngay thật tình

Quán sâu thấy bóng thấy hình
Trong người còn đọng bóng mình nào xa
Nỡ nào mà mắng mà la
Khoan dung ái ngữ thiết tha tu hành

Lời Thầy còn mãi âm vang
Thấy người lầm lỗi ..học nhanh bi từ
Cũng như là ánh trăng lu
Vì mây che đó ..từ từ sáng nguyên

Cảm ân Thầy đã dạy khuyên
Khoan dung là hạnh chớ quên từ rày

Minh Nghiêm

Comments are closed.