Phẩm 20


Pháp Hoa kinh phẩm 20
Có người Bồ Tát tên người Bất Khinh
Gặp ai Ngài cũng kính tin
Sẽ là thành Phật đậm hình Như Lai

Tụng hoài tụng hủy thật hay
Bây giờ mới rõ Phật ngay cạnh mình
Những người hoặc đệ hoặc huynh
Đều Như Lai đến kết duyên đó mà

Nên ta ái ngữ thật thà
Thấy mình bé nhỏ kẻo là chia xa
Để vào nẻo dữ đường ma
Luân hồi 6 ngã không ra bây giờ

Cũng đừng có mộng và mơ
Nhớ lời Thầy Tổ chớ hơ hỏng nhiều
Chớ nên ngã mạn như diều
Bát phong thổi nhẹ ra chiều đứt dây

Hãy siêng tu tập mỗi ngày
Đền ân dạy bảo của Thầy năm xưa
Phẩm 20 đó cũng vừa
Một đời tu tập không thừa chút nao

Minh Nghiêm

Comments are closed.