Phổ Hiền hạnh nguyện


Phổ Hiền hạnh nguyện thứ năm
Vui câu tùy hỷ người làm hôm qua
Dẫu rằng cách trở đường xa
Nhưng ta biết được thật là mừng vui
Cúi đầu lạy Phật hôm nay
Lòng con hoan hỷ rõ ngay đó mà

Cùng chung trong cõi Ta Bà
Phước kia người tạo đó là xin chia
Người thành công buổi hôm qua
Xiết bao vui sướng không xa bao giờ

Mỗi ngày mừng đón tươi chào
Khi huynh và đệ bước vào đường tu
Từ từ rồi sẽ hòa nhu
Từng câu ái ngữ thiên thu nhớ hoài
Lại hay bố thí mỗi ngày
Lợi hành , đồng sự quá hay lắm rồi

Có thêm lục độ không rời
Nhẫn nhục tinh tấn không đời lìa xa
Sáng ngời trí tuệ trong ta
Lại thêm thiền định lợi tha nhớ hoài

Người người dù ở muôn nơi
Về Hoa Nghiêm đó vâng lời Thầy răn
Bao nhiêu tội cũ ăn năn
Ăn chay bỏ mặn ngày rằm , ba mươi

Hân hoan biết mấy một đời
Phổ Hiền hạnh nguyện không rời thứ năm
Vui vào cửa đạo tu hành
Cùng người tích phước để dành mai sau ..

Minh Nghiêm

Comments are closed.