Ngẫm Nghĩ


Ta ngồi ngẫm nghĩ … năm trôi đó
Mới tháng giêng nay … sắp hết rồi
Bóng câu qua cửa… ôi sao lẹ
Mà bước đường tu… sụt lại trồi

Ngũ dục trần gian… mãi kéo lôi
Đệ huynh bên cạnh… Thầy luôn nhắc
Nên còn vui bước… nẻo đường tu
Hôm nay thệ nguyện… không lui sụt

Vững bước chân non… nẻo Thích Ca
Bát chánh đạo xưa…. chẳng có lìa
Lục hòa áp dụng… trong đời sống
Tứ nhiếp pháp luôn… mãi thực hành

Kìa tháng mười hai… ngấp nghé về
Phải siêng siêng nữa… siêng hơn nữa
Vô thưởng có đợi … nể nang ai
Mái tóc ngày xưa… nay đã bạc

Ngày trôi tháng tận… năm gần hết
Tu bòn tu mót… chút thế thôi
Ngẫm nghĩ vô thường… cuộc sống trôi
Bóng câu cửa sổ… qua mà tiếc

Bây giờ đang … cuối năm hai mốt
Phải gắng sức lên.., ngẫm nghĩ xem…

Mình Nghiêm

Comments are closed.