Tỉnh Say – Thiện Ác – Chuyển Khổ Chi Đạo

TỈNH SAY

Ta một gã tửu đồ … nâng ly rượu
Bằng hữu vui thức trắng … suốt đêm thâu
Rồi si mê vụng dại … nửa đời trôi
Khi tỉnh giấc chung quanh … là bất tịnh

Một hôm xưa … đại hồng chung tỉnh giấc
Vào Hoa Nghiêm … thọ ngũ giới quy y
Thích Ca đó … là người đà tự giác
Từ bi trí tuệ … độ người trầm luân
Pháp là phương thuốc … đó chao ôi khéo
Chữa trị tâm kia lìa … chứng loạn cuồng
Tăng là đoàn thể chỉ … ta sống hòa
Yêu thương chia sẻ mãi … luôn tinh tấn
Ngũ giới có năm … hãy luôn giữ gìn
Ta xin giữ giới năm … không uống rượu
Trong ta từ đó niềm vui đến hoài
Tháng hết ngày trôi thêm giới thứ tư
Luôn thành thật … bằng hữu thương và mến
Bạc vàng sao đổi được giới cửa thiền

Ta hứa trong lòng … xuân an lạc đến
Sẽ giữ cho tròn … và đủ giới kia
Lòng thành nén hương có … sợi khói bay
Phật xin chứng giám … lời con thề nguyện

Minh Nghiêm

_____________________________

 

Thiện & Ác

Phát nguyện là trạng thái học từ kinh nghiệm
Nhờ hiểu vì sao bị thất bại trong đời
Kệ Pháp Cú 119,120 Phật dạy … tuyệt vời***
Không biết mình … khó phân biệt đâu là Thiện, Ác.

Chỉ khi đủ tri thức mới thật sự tỉnh giác
Giới, Định, Tuệ phối hợp … kiềng ba chân
Mỗi con người có thể xác và tinh thần
Muốn trau dồi tâm linh … bước đầu học Phật

Có người thường cho rằng tu tâm là nhất
Thì làm gì cần phải Tam Bảo quy y
Giới điều ngăn cấm …ràng buộc ích chi
Sẽ quá trễ ….,
“Bồ Tát sợ Nhân , chúng sinh sợ Quả”

Sẽ có khi vô thường đến … niềm đau khôn tả
Giấc mộng niên trường tỉnh giấc … lạc bước vào chùa
Gần gũi Thầy hiền bạn tốt … hý luận chào thua
Tâm phục Khẩu phục … Tam Quy Ngũ Giới,

Rồi … hành Thập Thiện, theo từng bước tới
Sám hối hai lần trong tháng với đạo tràng
Thầm cảm ơn … đôi lúc lệ chảy hai hàng
Phật ,Pháp, Tăng … đúng là trân châu, ngọc báu !!!

Hạnh phúc thay … được Quy y Tam Bảo !!!

Huệ Hương

***kệ 119
Người ác thấy là hiền
Khi ác chưa chín muồi
Khi ác nghiệp đã chín muồi
Người ác lộ đúng là người ác

Kệ 120
Người hiền thấy là ác
Khi thiện chưa chín muồi
Khi thiện được chín muồi
Người hiền nay gọi là bậc Thiện

_____________________________

 

Chuyển Khổ Chi Đạo.

Mổi cây mỗi hoa, mổi nhà mỗi cảnh.
Cùng bầu khí quyển, ai khỏi ưu phiền ?!
Bức bách hàng ngày, mong mỏi thuốc tiên !!
Đạo Phật công năng : chuyển khổ chỉ đạo.

Biết khổ hiện tại, do nhân đã tạo.
Tu không chuyển nghiệp, tu để làm chi ?!
Ngũ giới giử đủ, hạnh phúc đến tức thì.
Mọi người giử ngũ giới, thế giới này hạnh phúc !!

Tam tạng kinh Phật, tuệ giác xin bái phục.
Ý nghỉa thâm sâu, đời ngắn học đến đâu ?!
Nhìn bao quát, nắm trọng tâm, hành làm đầu.
Chánh Niệm ứng dụng, Phật tóm trong ý chỉ :

Chư Tác Mạt Ác, tránh mọi điều xấu ác.
Chúng Thiện Phụng Hành, làm mọi điều lành.
Tự Tịnh Kỳ Ý, giử tâm thanh tịnh tinh anh.
Thị Chư Phật Giáo, chuyển khổ chỉ đạo .!?

Thực hành tốt, chuyển nhân xấu đã tạo.
Bồi nghiệp lành, hành trang tốt đời sau ?!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Viên An

_____________________________

 

Tỉnh Say Thiện Ác, Khổ Chi Đạo

Tỉnh Say ai biết… đã say, hoặc tỉnh
Thiện Ác khó bàn… đâu đúng, hay sai
Sướng khổ đều do cảm nhận… giải bày
Mỗi mỗi sự, tùy nhân duyên nên… tất

Tri thức bảo đường ngay, nên… bước cất
Tâm chần chừ, chưa thể khiến… phụng hành
Nghiệp dẫn đeo, kéo xa chỗ… thiện lành
Mua phiền não, tự thân mình chuốc tạo

Muốn rốt ráo, tìm… chuyển khổ chỉ đạo
Hãy quán Vô Thường, trăm sự là KHÔNG
Thân, Khẩu, Ý giả tạm… đừng hòng mong
Buông Tam độc Tham, Sân, Si buộc… Nghiệp

Đời như mộng… trải qua, trong giấc điệp
Mọi sự rồi, nào tránh… thoảng đến đi
Ba vạn ngày, tự hỏi… đích muốn gì
Huyễn tỉnh say, thiện ác, khổ chi Đạo

Hãy đốt đuốc tự soi Tâm… khờ khạo

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.