Chiêm Nghiệm Kỳ Diệu !

Chợt một lần… chiêm nghiệm điều kỳ diệu
Hạnh phúc, khổ đau…không thật… thế gian này
Liền đấy… thoát được mọi trói buộc ngay
Nhận ra “TRÒ ẢO HOÁ CỦA BẢN NGÃ “

Trong trường mộng, toại nguyện… điều BẤT KHẢ
Biết chịu thua, không đối phó… đầu hàng
Xúc chạm việc đời… Tám pháp thế gian
Tập BUÔNG… đừng mong dự phần can thiệp

Nghĩa là…Thái độ để yên mọi sự… chỉ BIẾT
Để Đại Ngã không từ Tiểu Ngã khuếch trương
“ KHÔNG CÓ CÁI TÔI “…vạn vật vẫn vô thường
Chưa hề phiền não, tham ưu… Tự tại, vô nhiễm

Bài kinh Hạnh Phúc… tâm tâm niệm niệm (1)
Phúc lành cao thượng… ai không đánh mất mình
Mất phương hướng… vì tự phụ thông minh
Rơi vào ý thức… sở tri phân biệt ….
Điều kỳ diệu… hời đại kỹ thuật…mình đang sống !!!!

Huệ Hương

(1) Khi xúc chạm việc đời
Tâm không động không sầu
Tự tại và vô nhiễm
Là phúc lành cao thượng
Những sở hành như vậy
Không chỗ nào thối thất
Khắp nơi được an toàn
Là phúc lành cao thượng

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.