Cảm Ơn Bệnh…

Cảm ơn bệnh… giúp ta sáng tỏ
Thân phận người chợt rõ hôm nay
Nhà xe một thuở đắm say
Không còn tha thiết từ khi bệnh về

Cảm ơn bệnh… tỉnh mê và mộng
Giờ phút này giường rộng bao nhiêu ??…
Hơn thua nào có bao điều
Đã tường đã tận thầm câu Di Đà

Cảm ơn bệnh… để ta chậm lại
Từng giờ trôi không ngại siêng tu
Trăm công nghìn chuyện từ lâu
Vắng ta cũng vẫn qua mau khó gì

Cảm ơn bệnh… có thời suy nghĩ
Ung dung nằm nghiệm kỹ pháp sâu
Sanh già bệnh chết theo nhau
Trần gian là vậy qua cầu thế thôi

Cảm ơn bệnh… một lời xin nguyện
Mở lòng ra biến chuyển khoan dung
Để cho thanh thản vô cùng
Cũng từ đó hiểu rõ người chung quanh

Cảm ơn bệnh… lòng thành xin khấn
Một mình con vương vấn bệnh thôi
Để cho tất cả tươi cười
Lòng thành khấn nguyện đời đời Phật ơi ..

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.