Hãy Thầm Nghĩ

Hãy thầm nghĩ mai lìa trần đó
Lợi danh kia thật có hay không
Hay là những thứ tạm nương
Để rồi hiểu đạo thật lòng siêng tu

Hãy thầm nghĩ dài lâu một chút
Người hậu lai mấy phút nhắc ta
Mãng lo của cải xe nhà
Quên Cha Ông đó dẫu xa vài đời

Hãy thầm nghĩ thấy ngay nhân quả
Cả một đời vất vả lợi danh
Hiểu sâu kinh dạy rõ ràng
Thôi thì Niệm Phật Lạc Bang hẹn về

Hãy thầm nghĩ một bề chí thiết
Đi, đứng, nằm con quyết Di Đà
Để rồi vọng niệm lìa xa
Lại thêm sám hối .. lỗi mà đã vương

Hãy thầm nghĩ theo gương Chư Tổ
Niệm Phật luôn mỗi chỗ mỗi nơi
Sáng đêm mỗi khắc mỗi thời
Siêng năng niệm Phật suốt đời về sau

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.