Là Phật Tử

Là Phật Tử đừng thị phi quá
Để rồi đây quên cả đường tu
Không còn ái ngữ hòa nhu
Tạo luôn khẩu nghiệp kể từ ngày qua

Là Phật Tử lia xa thân nghiệp
Không sát sanh sớm dẹp tà dâm
Cũng không trộm cắp gian tham
Luôn luôn biết đủ bình an sớm chiều

Là Phật Tử hãy tu tâm ý
Tam độc kia quyết chí rời xa
Kẻo không vào lối đường ma
Trầm luân muôn kiếp tách ta hay người

Là Phật Tử mãn đời tu tập
Khẩu ý thân là pháp thọ trì
Giữ gìn từng phút từng giây
Thân an ý lạc rõ nay hiện tiền

Là Phật Tử khi duyên đã kết
Câu Di Đà xin quyết chí theo
Với lòng tin đến vô bờ
Nguyện về Cực Lạc tròn mơ liên trì

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.