Ra City

Ra city có trăm ngàn lối
Mỗi con đường đều mới với ta
Cũng như Phật Pháp bao la
Mến yêu Tịnh Độ rõ là năm xưa

Khi buổi đó lên chùa theo bạn
Nhờ pháp mà hiểu nạn khổ mang
Chính là quả đó bởi nhân
Đã gieo tiền kiếp .. không ân hận gì

Nên mỗi ngày trong khi có thể
Niệm Di Đà tâm để gieo duyên
Liên Trì hoa nở bình yên
Trong tâm an lạc còn nguyên sen hồng

Ra city nhiều phương tiện dụng
Tất cả đều thích ứng cho ta
Cũng như niệm Phật Di Đà
Nhất tâm bất loạn lìa xa Ta Bà

Lời Thầy Tổ ngàn xưa chỉ dạy
Hơn ngàn năm nhờ vậy siêng tu
Mỗi ngày một chút dài lâu
Tụng kinh niệm Phật ân sâu Tổ Thầy

Có phương tiện không hay sử dụng
Đến buổi nào mới chứng… rõ hay
Nên câu Mô Phật hôm nay
Hãy luôn thường niệm cả ngày lẫn đêm

Ra city nhiều thêm cảnh đẹp
Niệm Di Đà là phép để tu
Xa lìa phiền não từ lâu
Vô minh hết sạch phép màu rõ cao

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.