Ai Cũng Muốn

Ai cũng muốn quyền uy thật lớn
Sai khiến người khắp chốn chung quanh
Luôn luôn là đấng hùng anh
Một lời mà nói chúng sanh không còn

Nhưng đâu biết vô thường không nể
Chử tử sanh há kể chi ai
Sống giờ nhưng thác ngày mai
Đất kia xanh cỏ thấy ngay hiện tiền

Hãy nên biết nhờ duyên nên gặp
Được vào chùa biết pháp Như Lai
Một lòng tu tập không hai
Bình an tâm đó có sai bao giờ

Mỗi ngày trôi đã nhờ giữ giới
Dù đi đâu cũng lối thiện lành
Mến thương tất cả chúng sanh
Từng lời nhỏ nhẹ rõ ràng trước sau

Những khó khăn dài lâu hiếm có
Nhất từ khi ta cố gắng tu
Từ khi buổi đó hòa nhu
Nhờ câu Niệm Phật dài lâu trong lòng

Ai cũng biết nếu tôn quý pháp
Đã hiểu rồi không chấp nọ kia
Quyết tâm quán chiếu tâm ta
Xa lìa tà niệm thế là tròn tu

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.