Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương I

Mục lục

01. Lời Nói Đầu
02. Phần Giới Thiệu
03. Tiểu Sử Pháp Sư Cưu Ma LaThập
04. Phẩm Phật Quốc
05. Phẩm Phương Tiện
Phẩm Đệ Tử: Hàng Thanh Văn
06. Tôn giả Xá Lợi Phất
07. Tôn giả Mục Kiền Liên
08. Tôn giả Đại Ca Diếp
09. Tôn giả Tu Bồ Đề
10. Tôn giả Phú Lâu Na
11. Tôn giả Ca Chiên Diên
12. Tôn giả A Na Luật
13. Tôn giả ưu Bà Ly
14. Tôn giả La Hầu La
15. Tôn giả A Nan

Phẩm Bồ-tát:
16. Bồ Tát Di Lặc
17. Quang Nghiêm Đồng Tử
18. Bồ Tát Trì Thế
19. Trưởng giả Tử Thiện Đức
20. Phẩm Văn Thù Sư Lợi
21. Phẩm Bất Tư Nghì
22. Phẩm Quán Chúng Sanh
23. Phẩm Phật Đạo
24. Phẩm nhập “Pháp Môn Không Hai”
25. Phẩm Phật Hương Tích
26. Phẩm Hạnh Bồ Tát
27. Phẩm Thấy Phật A Súc
28. Phẩm Pháp Cúng Dường
29. Phẩm Chúc Lụy
30. Lời Kết

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.