Kính Mừng Lễ Vía Đức Phật A Di Đà (17/11 Âm Lịch) Nhằm Ngày 10/12/2022

Kính đảnh lễ Đức Phật A Di Đà
Giáo Chủ cõi Tây Phương Cực Lạc!

Ngày chưa biết Đạo vẫn thường tìm hiểu
Bí ẩn làm sao khi muốn đến cõi này
Vượt qua mười muôn ức Phật độ về phương Tây
Lại được chỉ dạy:
“Một câu Di Đà không tạp niệm
Ngay đây khỏi nhọc đến Tây phương “.

Trải nhiều năm nghiên cứu BẢN TÂM THANH TỊNH
Thì ra Phật Tánh …
Vốn luôn trong sáng đồng nghĩa VÔ LƯỢNG QUANG
Tin CÓ hay KHÔNG CÓ Tịnh Độ … tuỳ mức mê lầm
“ Chỉ chư Phật mới thấu suốt hiện hữu trọn vẹn “.

Đức Phật Thích Ca được … Chư Phật mười phương khen
Giáo chủ Cõi Cực Lạc … có thêm 12 danh hiệu riêng
– “ Vô Lượng Quang Như Lai-Thanh Tịnh Quang Như Lai
– Trí Huệ Quang Như Lai- Hoan Hỷ Quang Như Lai
– Diệm Vương Quang Như Lai- Vô Ngại Quang Như Lai
– Siêu Nhựt Nguyệt Quang Như Lai-Nan Tư Quang Như Lai
– Vô Đối Quang Như Lai – Vô Biên Quang Như La
– Vô Xưng Quang Như Lai- Bất Đoạn Quang Như Lai ”
Hơn thế nữa vi diệu nhất với 48 đại nguyện đã phát!
Huyền nhiệm thay … nguyện thứ 18 cho những ai khao khát:

“ Muốn được tái sinh trong đất của Ngài
Hãy nhất tâm dừng ngay tư tưởng hỗn loạn
Xoay ánh sáng vào bên trong…
niệm mười danh hiệu không gián đoạn “.
Lời tuyên thệ từ bi vĩ đại linh nghiệm … vãng sanh
Phật A Di Đà của bản tánh bổn nguyên …
… xuất hiện như mặt trăng lúc mây tan.
Sinh diệt , diệt rồi – Tịnh diệt là Lạc (Kinh Niết Bàn)

Cứ mỗi tiếng niệm Phật sẽ rung cảm Phật tánh
Trong vô lượng vô biên pháp giới đều linh thông
Diệu giác cảm ứng trong khắp mười phương.
Xuyên suốt ba thời như pháp âm thường chuyển

Phải chăng muốn về đây chớ phân biệt tìm kiếm
Dứt bặt mọi tư tưởng khổ, sướng của vọng tâm
Không thể sanh vào cõi Tịnh
… khi không đủ Phước Đức thiện căn
Kính lễ Đức Phật A Di Đà nay tin sâu …
… xác quyết lời Phật Thích Ca vốn không hư vọng,!
Lễ vía Ngài phải cử hành thật long trọng !!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.