Nắng Đổ – Hạt Giổng – Sinh Phong Một Người

Nắng Đổ

Nắng đổ nghiêng về trăm lôi ngã
Áo nghìn mầu Phật ở trong tâm
Đường muôn lối cũng vừa tất cả
Dấu ấn nào cùng đó trăm năm

Trái Đất quay cả một thiên kỷ
Vẫn nụ cười giản dị tự nhiên
Như mây trắng hiền đó là duyên
Hình như đó chính là thiện mỹ

HẢI TẦN – Sat 17/12/2

______________________________

Hạt Giổng

Hạt giống đó luân hồi sanh tử
Từ muôn ngàn thế kỷ hôm nay
Chuyện có gì đêm hết là ngày
Hãy giản dị trò chơi cuộc lữ

Ngàn xưa đó còn vang dấu tích
Như mây bay trên khoảng trời xanh
Ôn Phật sử để vang chút ích
Kẻo khoảng không chỉ có thiên thanh

HẢI TẦN – Mon 19/12/22

______________________________

SINH PHONG MỘT NGƯỜI

Hạnh nghiệp chúng sinh tìm môi trường thích hợp
Bối cảnh xã hội, tâm thái hình thành
Biểu trưng tương ưng với hạt giống thiện lành
Và cứ thế xoay vần vạn vạn thế kỷ

Đừng tưởng dễ … cơ hội gặp người hiền trí
Vì quả hiện nay lại là nhân của kiếp sau
Khi còn tâm đạo, học Phật dồi trau
Phước điền mầu mở hạt giống… tăng trưởng
Sinh phong nhân cách không do tưởng tượng
Được mang tên nhờ lợi ích của tư lương !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.