Ngày Phật Thành Đạo

Hân hoan kính mừng Ngày Phật Thành Đạo
Gia tài Ngài để lại Luật, Luận, Kinh
Từng lời dạy 45 năm hoằng hóa độ sinh
“ Tự mình thắp đuốc, tự xây hòn đảo ”!

Chánh pháp làm ngọn đèn, tự lực tầm đạo
Chú tâm trong sự tu tập TỰ TRI:
Đừng chấp thủ, mê đắm sở hữu thứ gì
Bốn điều tăng trưởng {*} là thừa tự của Nghiệp

Kính lễ Ngài với tất cả hình ảnh cao đẹp, thánh thiện
Kho tàng Ngài truyền trao…
Toàn là đối trị phiền não của vọng tâm
Kính nguyện tự thân tu tập, phục vụ tha nhân
Chứng minh đã thọ nhận Giá Trị Nhân Bản
“ chúng sinh vô biên thệ nguyện độ… viên mãn “.

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát

Huệ Hương
Ngày Phật Thành Đạo kính mừng
{*} Thọ mạng, Dung sắc, An lạc, sức mạnh

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.