Tổ Đình Phước Huệ – Pháp Hối Huân Tu Quan Thế Âm

Tổ Đình Phước Huệ
THÔNG BÁO
PHÁP HỘI HUÂN TU QUÁN THẾ ÂM &
ĐÀN TRÀNG SIÊU ĐỘ CHƯ HƯƠNG LINH QUÁ VÃNG

Quán Âm Bồ Tát đấng mẹ hiền
Cứu khổ muôn loài hạnh vô biên
Ứng thân diệu dụng vô cùng tận
Đại nguyện từ bi rải mọi miền.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn
Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

Kính thưa: Quý đồng hương Phật tử gần xa,

Chúng ta được an lành trong cuộc sống hôm nay, âu cũng nhờ nương tựa lòng từ bi vô biên của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Sự nương tựa ấy chính là Hồng Danh của Ngài, mà chúng ta hằng niệm tưởng. Trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn ghi rằng:

“Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: “Thiện nam tử! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát, tức thời xem xét tiếng tăm kia, đều đặng giải thoát.”

Nhân dịp Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và để tạo thêm công đức lành cho chính tự thân và tha nhân, tại Tổ Đình Phước Huệ sẽ kiến lập đàn tràng Huân Tu Năng Lực Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Lễ Kỳ Siêu Bạt Độ chư hương linh quá vãng, nạn nhân thiên tai, chiến tranh cùng các thai nhi bất hạnh cũng như những đồng nhi nam nữ yểu vong. Nguyện cầu âm siêu dương thái.

Thời gian: 18:30 tối thứ sáu 3/3/23 đến 17:00 chiều Chủ nhật 5/3/23
Địa điểm: Tổ đình Phước Huệ
365 Victoria St. Wetherill Park NSW 2164

Thay mặt Tổ Đình Phước Huệ kính mời toàn thể quý bà con Phật tử gần xa, tranh thủ dành thời gian quý báu, trở về Tổ Đình Phước Huệ vào thời gian đã ấn định trên, để cùng tham dự thời khóa huân tu. Trước là báo ân, sau là tạo đức, trưởng dưỡng từ bi, phát bồ đề tâm, phổ độ quần sanh, đồng thành Phật đạo.

Kính chúc quý vị và bửu quyến an lành trong ánh từ quang của Bồ Tát Quán Thế Âm. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc văn phòng Tổ Đình 9725 2324.

Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ma ha tát.

Kính mời.
Sydney ngày 10/2/23
Ban Tổ Chức

Ps. Quý đồng hương, Phật tử muốn cầu siêu cho chư hương linh xin ghi tên nơi văn phòng Chùa trước ngày 1/03/23 để tiện làm bài vị. Cám ơn.

This entry was posted in Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.