Cuộc Sống Là Dòng Pháp !

Hãy quan sát cuộc sống ….
Qua thấu kính vũ trụ duyên sinh bất tận,
Trong khoảnh khắc mọi việc có thể đổi thay
Dù trước đó có vẻ toàn hảo, duyên may
Nhưng bạn ơi
Chúng ta khó phán đoán bất kỳ biến cố !

Cũng không biết lành, dữ, xấu, tốt ngay lúc đó !
Chúng kết hợp chặt chẽ, ảnh hưởng nhau
Không cho chúng ta xác định theo ý nghĩ đâu
Vì cuộc đời chúng ta
… Không như là tác phẩm tưởng tượng!

Mà là dòng pháp tuỳ duyên thuận, nghịch hướng
Đừng dính mắc, thêm bớt … thái độ tự nhiên
Nhủ thầm hiện tại … quả thật thiêng liêng
Học cách sống bằng thực hành Phật Pháp.

Được lời giảng về kệ Viên tịch tuyệt tác (1)
Pháp ví đây nào phải ngoài, chung quanh
Mà pháp từ tâm…nghĩa gọi chúng sanh (2)
Đoạn diệt phiền não từ thị phi hơn cả
Tầm nhìn sâu sắc hơn về định luật nhân quả
Thì cuộc sống chính là
dòng pháp tịnh thanh thuần hoá

Huệ Hương

________________________________

(1) Trước khi Phật Hoàng Trần Nhân Tông viên tịch, Ngài có làm bài kệ:
“Tất cả pháp chẳng sanh
Tất cả pháp chẳng diệt
Nếu ai hiểu như vầy
Chư Phật thường hiện tiền
Nào có đến có đi.”
(2) được giải nghĩa theo lời dạy của HT Viên Minh trong mục hỏi đáp của Trung Tâm Hộ Tông
Điều này cũng giống như Bankei nói “Tâm Bất Sanh”. Không phải nói pháp bên ngoài, mà là pháp sanh từ tâm, gọi là chúng sanh. Trong Pháp Cú, Phật dạy “Ý dẫn đầu tất cả pháp”. Tất cả pháp ở đây cũng đồng nghĩa với “chúng sanh vô biên”. Chúng sanh vô biên đã được độ tận tức là Niết-bàn sao còn sinh còn diệt được.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.