Phim Video Chùa Hoa Nghiêm Tiệc Chay Gây Quỹ Ngày Thứ Bẩy 25/3/2023

Chùa Hoa Nghiêm Tiệc Chay Gây Quỹ Ngày Thứ Bẩy 25/3/2023 – P1 (giới thiệu Thầy Trụ Trì Chùa Hoa Nghiêm Thích Thiện Tâm lên sơ lược ý nghĩa buổi gây qũy và trao AUS $90,200.00 cho Oxfam Australia tới cho thiên tai động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria)


Chùa Hoa Nghiêm Tiệc Chay Gây Quỹ Ngày Thứ Bẩy 25/3/2023 – P2


Chùa Hoa Nghiêm Tiệc Chay Gây Quỹ Ngày Thứ Bẩy 25/3/2023 – P3


Chùa Hoa Nghiêm Tiệc Chay Gây Quỹ Ngày Thứ Bẩy 25/3/2023 – P4


Chùa Hoa Nghiêm Tiệc Chay Gây Quỹ Ngày Thứ Bẩy 25/3/2023 – P5


Chùa Hoa Nghiêm Tiệc Chay Gây Quỹ Ngày Thứ Bẩy 25/3/2023 – P6


Chùa Hoa Nghiêm Tiệc Chay Gây Quỹ Ngày Thứ Bẩy 25/3/2023 – P7


Chùa Hoa Nghiêm Tiệc Chay Gây Quỹ Ngày Thứ Bẩy 25/3/2023 – P8


Chùa Hoa Nghiêm Tiệc Chay Gây Quỹ Ngày Thứ Bẩy 25/3/2023 – P9


Chùa Hoa Nghiêm Tiệc Chay Gây Quỹ Ngày Thứ Bẩy 25/3/2023 – P10


Chùa Hoa Nghiêm Tiệc Chay Gây Quỹ Ngày Thứ Bẩy 25/3/2023 – P11


Chùa Hoa Nghiêm Tiệc Chay Gây Quỹ Ngày Thứ Bẩy 25/3/2023 – P12


Chùa Hoa Nghiêm Tiệc Chay Gây Quỹ Ngày Thứ Bẩy 25/3/2023 – P13


Chùa Hoa Nghiêm Tiệc Chay Gây Quỹ Ngày Thứ Bẩy 25/3/2023 – P14


Chùa Hoa Nghiêm Tiệc Chay Gây Quỹ Ngày Thứ Bẩy 25/3/2023 – P15


Chùa Hoa Nghiêm Tiệc Chay Gây Quỹ Ngày Thứ Bẩy 25/3/2023 – P16


Chùa Hoa Nghiêm Tiệc Chay Gây Quỹ Ngày Thứ Bẩy 25/3/2023 – P17


Chùa Hoa Nghiêm Tiệc Chay Gây Quỹ Ngày Thứ Bẩy 25/3/2023 – P18

Cô Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.